F ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Fadılbk. Fazıl
 • Fahim1. Büyük, ulu. 2. Onurlu, saygın. 3. Anlayışlı, akıllı.
 • Fahir1. Şanlı, şerefli, onurlu. 2. Övünen, iftihar eden. 3. Parlak, gösterişli, güzel.
 • FahrettinDinin övünç kaynağı.
 • Fahri1. Onurla ilgili, onursal. 2. Yalnız onur için verilen karşılıksız hizmet.
 • FaikManevi yönden üstün olan, yüksek, yüce.
 • Faiz1. Başarı kazanan. 2. Taşan, coşan.
 • Fakih1. Anlayışlı, zeki kimse. 2. Fıkıh bilgini.
 • Fakir1. Yoksul. 2. Zavallı, garip. 3. Derviş.
 • FakirullahTanrı’nın büyüklüğü karşısında âciz olan kimse.
 • Falih1. Başarılı ve mutlu kimse. 2. Toprağı süren, eken kimse.
 • Fani1. Ölümlü. 2. Geçici. 3. Yaşlı.
 • Farabi1. Farap adlı ilden olan kimse.2. 870-950 yılları arasında yaşamış büyük Türk İslâm düşünürünün adı.
 • FarikAyıran, ayırıcı.
 • Faris1. Atlı, süvari. 2. İyi ata binen. 3. Anlayışlı, sevgili.
 • Faruk1. Haklıyı haksızdan ayıran, adaletli. 2. Keskin. 3. Hz. Ömer’in lakabı.
 • FasihGüzel, düzgün ve açık konuşan, konuşma yeteneği olan kimse.
 • Fatih1. Fetheden, zafer kazanan. 2. Açan, kapılar açan. 3. Osmanlı Padişahı II. Mehmet’in lakabı.
 • FatinZeki, akıllı, anlayışlı, kavrayışlı kimse.
 • Faysal1. Keskin kılıç. 2. Hâkim. 3. Kesin hüküm, karar.
 • FazılErdemli.
 • FazlıErdemli, üstün, iyiliksever.
 • FazlullahAllah’ın erdemi, üstünlüğü.
 • FecriTan vaktiyle, tan kızıllığıyla ilgili.
 • Fedai1. Yüksek bir ülkü uğrunda her türlü tehlikeyi göze alan kimse. 2. Bir kimseyi veya bir yeri koruyan, muhafız.
 • FehamettinDinin büyüklüğü, ululuğu.
 • FehimAnlayışlı, zeki, akıllı kimse.
 • FehmiAnlayış, kavrayışla ilgili olan.
 • FelâtSusuz çöl.
 • FenniFene, bilime ilişkin, bilimle ilgili.
 • Fer1. Aydınlık, ışık.2. Güç, kuvvet.
 • FeragatHakkından vazgeçme, el çekme.
 • FerahiBolluk, genişlik, ucuzluk.
 • FeramuşUnutma, akıldan çıkma.
 • FeramuzKale muhafızı, koruyucusu.
 • FercanGüçlü, parlak, canlı kişiliği olan kimse.
 • FerdarGüce, saygınlığa sahip kimse.
 • Ferdi1. Tek olan şey. 2. Fertle ilgili, bireysel.
 • Fereç1. Zafer, utku. 2. Sevinç, teselli.
 • Ferhat1. Güçlüğü yenip bir yeri ele geçiren. 2. Sevinç, neşe.3. Ferhat ile Şirin efsanesindeki erkek kahramanın adı.
 • FerhattinDinin coşkusu, sevinci.
 • Ferhun1. Güçlü, şanlı soydan gelen kimse.2. Sevinçli.
 • Feridun1. Eşi olmayan, tek. 2. İran’da Pişdâdiyan sülâlesinin hükümdarı (M.Ö. 750).
 • FerihÇok mutlu, sevinçli.
 • FeritEşi benzeri olmayan, tek, eşsiz, üstün.
 • FerizEkini alınmış tarla.
 • Ferman1. Buyruk, emir. 2. Tanrı buyruğu.
 • FermaniBuyrukla, fermanla ilgili olan.
 • Ferruh1. Uğurlu, kutlu. 2. Aydınlık yüzlü.
 • FersanDerisinden kürk yapılan bir kır sansarı.
 • FerzanBilim ve hikmet.
 • FerzendOğul, çocuk.
 • FesihGeniş, açık, aydınlık.
 • FethiFethetme, alma ile ilgili olan.
 • FethullahAllah’ın fethi.
 • Fetih1. Açma. 2. Alma, zaptetme.
 • Fettah1. Üstün gelmiş, zafer kazanmış. 2. Fetheden, açan. 3. Allah’ın adlarındandır.
 • FevziKurtuluş, zafer ve üstünlükle ilgili olan.
 • FevzullahAllah’ın üstünlüğü.
 • Feyiz1. Bolluk, bereket. 2. Suyun taşıp akması. 3. Bilim, bilgi.
 • Feyyaz1. Bereket ve bolluk veren. 2. Allah.
 • FeyzettinDinin bereketi.
 • Feyzi1. Bollukla, bereketle ilgili. 2. Bilimle, bilgiyle ilgili.
 • FeyzullahAllah’ın bereketi.
 • FezaiUzayla ilgili, uzaya ait.
 • Fırat1. Asurca. Geniş akarsu. 2. Far. Geçit veren, üstünden geçmeye uygun. 3. Türkiye ve Suriye’nin doğu bölgelerini sulayan, Irak’ı aşan, Dicle ırmağıyla birleşerek Basra körfezine dökülen büyük nehir.
 • FikrettinDin düşüncesi.
 • FikriDüşünülerek oluşturulan, fikirle ilgili.
 • Firdevsi1. Cennete ait, cennetle ilgili. 2. İran’ın ünlü şairi, Şehname’nin yazarı.
 • Firuz1. Mutlu, sevinçli, uğurlu. 2. Bahtlı, talihli.
 • FuatGönül, kalp, yürek.
 • Furkan1. İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şey. 2. Kur’an-ı Kerim.
 • Fuzuli1. BFaziletli, erdemli. 2. Boşboğaz, gereksiz işlerle uğraşan. 3. XVI. yy.’da yaşamış en büyük Divan Edebiyatı şairlerinden biri.
 • Fütüvvet1. Mertlik, yiğitlik. 2. Soy temizliği. 3. Cömertlik.